کتاب های علمی

معرفی معروف ترین کتاب های علمی
 کتاب میکرب شناسی

کتاب میکرب شناسی

اثر فریدون ملکزاده از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب مگنتوتلوریک کاربردی

کتاب مگنتوتلوریک کاربردی

اثر فیونا سیمپسون از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته

کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته

اثر مرتضی اسکندری قادی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب مبانی تحلیل تنش دیرین

کتاب مبانی تحلیل تنش دیرین

اثر محسن الیاسی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب ماهیان خاویاری و خاویار

کتاب ماهیان خاویاری و خاویار

اثر اشترنین دی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب سنگ شناسی کربناته

کتاب سنگ شناسی کربناته

اثر حسین رحیم پور بناب از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب سنگ شناسی (جلد اول)

کتاب سنگ شناسی (جلد اول)

اثر مجموعه ی نویسندگان-فریدون سرابی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب ژئوهیدرولوژی

کتاب ژئوهیدرولوژی

اثر پرویز کردوانی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب زیستن در محیط زیست

کتاب زیستن در محیط زیست

اثر جی تی میلر از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب زندگی گیاه سبز

کتاب زندگی گیاه سبز

اثر مجموعه ی نویسندگان-آرتور گالستون از انتشارات دانشگاه تهران