کتاب های علمی

معرفی معروف ترین کتاب های علمی
 کتاب کنترل پیش بین مبتنی بر مدل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

کتاب کنترل پیش بین مبتنی بر مدل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

اثر گلناز بغدادی-فرزاد توحیدخواه از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب هیدرودینامیک کاربردی کشتی

کتاب هیدرودینامیک کاربردی کشتی

اثر والکر برترم از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب مدیریت اقتصادی فوتبال حرفه ای الگوی باشگاه داری

کتاب مدیریت اقتصادی فوتبال حرفه ای الگوی باشگاه داری

اثر علیرضا الهی-رضا رمضانی خورشیددوست از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب طراحی اجزاء ماشین (جلد2)

کتاب طراحی اجزاء ماشین (جلد2)

اثر مجموعه ی نویسندگان-یونس علیزاده وقاصلو از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی

کتاب روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی

اثر کاوه محمد سیروس از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب نکاتی آموزشی پیرامون فنون مهندسی ارزش

کتاب نکاتی آموزشی پیرامون فنون مهندسی ارزش

اثر حبیب الله بیات از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب ansys برای مهندسین جوش

کتاب ansys برای مهندسین جوش

اثر اسلام رنجبر نوده از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب فناوری نانو در صنایع دریایی

کتاب فناوری نانو در صنایع دریایی

اثر حسن قاسمی-هاشم نوروزی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب نانو ساختارهای پلیمری

کتاب نانو ساختارهای پلیمری

اثر ایرج امیری امرایی-فرزاد زاهدی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

اثر سید حمیدرضا شهابی حقیقی-محمدمهدی ارشادی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر