کتاب انقلاب صنعتی سوم

اثر جرمی ریف کین از انتشارات طرح نو - مترجم: اصلان قودجانی-علمی
خرید کتاب انقلاب صنعتی سوم
جستجوی کتاب انقلاب صنعتی سوم در گودریدز

معرفی کتاب انقلاب صنعتی سوم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انقلاب صنعتی سوم


 کتاب گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی
 کتاب از مولکول تا استعاره
 کتاب قواعد روش جامعه شناسی
 کتاب حشره های زشت
 کتاب بدن من چگونه کار می کند؟ 2
 کتاب بدن من چگونه کار می کند؟ 1