کتاب بازداشتگاه صورتی

اثر آدام آلتر از انتشارات ترجمان - مترجم: هوشمند دهقان-علمی

اغلبِ ما گمان می‌کنیم انتخاب‌هایمان در زندگی تماماً به اختیار خودمان شکل می‌گیرد؛ گمان می‌کنیم مستقل از جهان پیرامونمان می‌اندیشیم و رفتار می‌کنیم. اما رنگ‌ها حالات درونی ما را دگرگون می‌کنند؛ نام‌هایمان تا حدی سرنوشت ما را رقم می‌زنند و بر قضاوت دیگران دربارۀ ما تأثیر می‌گذارند؛ آب‌وهوای هر روز نگرش کلی ما در آن روز را جهت می‌دهد؛ و این فهرست عوامل پنهان مفصل و دراز است. بازداشتگاه صورتی توضیح می‌دهد که چگونه محیط اطراف ما و صدها عامل پنهان دیگر افکار و اعمالمان را بی‌آنکه بدانیم شکل می‌دهد. آدام آلتر برای اثبات حرف خود آزمایش‌های اعجاب‌آور بسیاری انجام داده است و آن‌ها را با زبانی ساده و گیرا و گاهی طنزآمیز توضیح می‌دهد. کتاب او هم برای تأثیر گذاشتن بر دیگران به کار می‌آید و هم برای آگاه‌شدن به اینکه چقدر تحت‌تأثیر عوامل بیرونی هستیم.


خرید کتاب بازداشتگاه صورتی
جستجوی کتاب بازداشتگاه صورتی در گودریدز

معرفی کتاب بازداشتگاه صورتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازداشتگاه صورتی


 کتاب واقعیت
 کتاب زبان بدن
 کتاب انسان در جستجوی هویت خویشتن
 کتاب حافظه درخشان به روش تونی بازان
 کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود
 کتاب زندگی موثر