کتاب تاریخچه مختصر زندگی من

اثر استیون هاوکینگ از انتشارات هورمزد - مترجم: نغمه رضوی-علمی

My Brief History recounts Stephen Hawking’s improbable journey, from his postwar London boyhood to his years of international acclaim and celebrity. Lavishly illustrated with rarely seen photographs, this concise, witty, and candid account introduces readers to a Hawking rarely glimpsed in previous books: the inquisitive schoolboy whose classmates nicknamed him Einstein; the jokester who once placed a bet with a colleague over the existence of a particular black hole; and the young husband and father struggling to gain a foothold in the world of physics and cosmology.


خرید کتاب تاریخچه مختصر زندگی من
جستجوی کتاب تاریخچه مختصر زندگی من در گودریدز

معرفی کتاب تاریخچه مختصر زندگی من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخچه مختصر زندگی من


 کتاب راهکاری برای موفقیت در مدرسه
 کتاب کیهان در پوست گردو
 کتاب زندگی 3.0
 کتاب مغزت را درست به کار بینداز
 کتاب قواعد خوردن (راهنمای تغذیه سالم)
 کتاب ساعت ساز نابینا