کتاب تکامل موجودات زنده

اثر هنگامه علی بیک از انتشارات مروارید-علمی

تكامل يا فرگشت، عبارت از دگرگوني هاي فزاينده اي است كه در زمان طولاني و در نسل هاي متوالي روي مي دهد و ويژگي هاي موجودات را دگرگون مي سازد.

فسيل ها آثار باقيمانده از موجودات مختلف هستند كه به ما كمك مي كنند تا قطعات تاريخ تكامل را به هم وصل كنيم.

بخش بزرگي از تاريخ حيات را تك سلولي ها به خود اختصاص مي دهند. زيست شناسي سلولي و مولكولي، پروكاريوت ها را در جايگاه نيايي تمامي اشكال حياتي قرار مي دهد.

اولين موجودات پرسلولي در آبها ظاهر مي شوند و طي يك دوره ششصد ميليون ساله به انواع گوناگوني تكامل مي يابند.


خرید کتاب تکامل موجودات زنده
جستجوی کتاب تکامل موجودات زنده در گودریدز

معرفی کتاب تکامل موجودات زنده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تکامل موجودات زنده


 کتاب دایره المعارف تاریخ علم در ایران
 کتاب مجموعه کتاب های مرجع کودک
 کتاب دایره المعارف حیات
 کتاب دایره المعارف مهتاب
 کتاب کوسه ها
 کتاب آینده را ننوشته اند