کتاب هوش مصنوعی

اثر هنری برایتون از انتشارات شیرازه - مترجم: ابراهیم اسکافی-علمی

Explains the advances made over the past half-century, from Alan Turnings influential groundwork to cutting-edge robotics and the New AI.


خرید کتاب هوش مصنوعی
جستجوی کتاب هوش مصنوعی در گودریدز

معرفی کتاب هوش مصنوعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هوش مصنوعی


 کتاب راهنمای خودکنترلی و مقابله با وسوسه
 کتاب نیروی اراده
 کتاب سواد مالی
 کتاب رمز گشایی از داروین
 کتاب گیاهان، جلبک ها و قارچ ها
 کتاب هنر شناخت مردم