کتاب کانت و فلسفه ی علم

اثر مایکل فریدمن از انتشارات نیلوفر - مترجم: سعید جعفری-علمی

کتاب حاضر گزیده‌ای است از مقالات مایکل فریدمن، استاد فلسفه دانشگاه استنفورد که به دوره‌ای از تاریخ و فلسفه علم مربوط می‌شود که از نیوتن آغاز و به اینشتین خاتمه می‌یابد. فریدمن با دیدگاهی نوکانتی به مسائل فلسفه علم می‌نگرد. اهمیت دستگاه کانتی در نظر فریدمن تا به آن حد است که هسته بنیادین مباحث زیربنایی فلسفه قرن بیستم را همگی، به نحوی از انحا به این دستگاه مرتبط می‌داند. در خصوص فلسفه علم فریدمن معتقد است بعد از همه انقلاب‌های علمی، که با هریک از آن‌ها مبانی علوم دقیقه به لرزه افتاده‌اند، آن‌چه هنوز پابرجاست، نگرشی است بازنگری شده از مفهوم پیشینی کانت، منتها در شکل نسبی شده و تاریخمند.


خرید کتاب کانت و فلسفه ی علم
جستجوی کتاب کانت و فلسفه ی علم در گودریدز

معرفی کتاب کانت و فلسفه ی علم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کانت و فلسفه ی علم


 کتاب اطاعت از اتوریته
 کتاب دانش نامه ی بدن انسان
 کتاب جهان زیبا
 کتاب ایهام در طبیعت و هنر
 کتاب مشاهیر علم
 کتاب آینه ها در مغز