#نهضت_سواد_رسانهای
برای آن هایی که ارزش استفاده هوشمند و مهارت مدیریت رسانه ها را میدانند.

"سواد رسانه ای" پاسخی است به یک نیاز همگانی در زمینه استفاده بهینه از رسانه ها. پاسخ به پرسش هایی مانند: "چقدر و چگونه از رسانه ها استفاده کنیم؟"، "چه شرایط و محدودیت های معقولی در بهره برداری از رسانه ها مدنظر است؟" "چه کنیم که از مزایای همه رسانه ها بهره مند شویم ولی دچار آسیب ها و مشکلاتشان نشویم؟" و ...
"نهضت سواد رسانه ای" یک موج همگانی است برای اوج گرفتن و به پرواز در آمدن. باید پروانه ها (رسانه ها) از شهد نوشین مغز و عقلانیت (سواد و دانش ) بنوشند و یک موج پروانه ای و جهان گستر به راه بیندازند.


خرید کتاب 150 هشتگ
جستجوی کتاب 150 هشتگ در گودریدز

معرفی کتاب 150 هشتگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 150 هشتگ


 کتاب حشرات
 کتاب اقتصاد به زبان ساده
 کتاب زبان آدم
 کتاب کوانتوم
 کتاب اختراعات بزرگ
 کتاب لوح سپید