کتاب های علمی

معرفی معروف ترین کتاب های علمی
 کتاب فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی

کتاب فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی

اثر مجموعه ی نویسندگان-علی سلاجقه از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب مرجع کاربردی Active Directory در Windows server 2003 & 2008

کتاب مرجع کاربردی Active Directory در Windows server 2003 & 2008

اثر مجموعه ی نویسندگان-سمانه سلطان آبادی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب هواشناسی در آبخیزداری

کتاب هواشناسی در آبخیزداری

اثر مجموعه ی نویسندگان-شهرام خلیقی سیگارودی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب کاربرد SIMULINK در مهندسی

کتاب کاربرد SIMULINK در مهندسی

اثر مجموعه ی نویسندگان-انوشیروان فرشیدیان فر از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب عبور از البرز

کتاب عبور از البرز

اثر مجموعه ی نویسندگان-محمدعلی کرونی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب کتاب آموزشی Text Maker 2012

کتاب کتاب آموزشی Text Maker 2012

اثر علی محمودی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی

کتاب کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی

اثر مجموعه ی نویسندگان-علی سلاجقه از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti

کتاب تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti

اثر علی میرزا محمدی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب آسان آموز تمرینی 3ds Max 2013

کتاب آسان آموز تمرینی 3ds Max 2013

اثر علی محمودی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب آموزش برنامه نویسی شیءگرا در #C

کتاب آموزش برنامه نویسی شیءگرا در #C

اثر دن کلارک از انتشارات نشر دانشگاهی کیان