کتاب های علمی

معرفی معروف ترین کتاب های علمی
 کتاب روشهای ریاضی در فیزیک

کتاب روشهای ریاضی در فیزیک

اثر جورج آرفکن از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب مبانی زمین شیمی زیست محیطی

کتاب مبانی زمین شیمی زیست محیطی

اثر جی نلسون ایبای از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب مبانی شیمی معدنی

کتاب مبانی شیمی معدنی

اثر آلبرت کاتن از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب گامهایی در جبر تعویض پذیر

کتاب گامهایی در جبر تعویض پذیر

اثر رودنی شارپ از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب اصول آنالیز حقیقی

کتاب اصول آنالیز حقیقی

اثر رابرت جی بارتل از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب مدارهای الکتریکی

کتاب مدارهای الکتریکی

اثر جیمز ویلیام نیلسون از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

اثر شووینگ تی لین از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب جبر خطی

کتاب جبر خطی

اثر مایکل اونان از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب مبانی نظریه الکترومغناطیس

کتاب مبانی نظریه الکترومغناطیس

اثر جان آر ریتس از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب واژه نامه ریاضی و آمار

کتاب واژه نامه ریاضی و آمار

اثر انجمن ریاضی ایران از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی