کتاب های علمی

معرفی معروف ترین کتاب های علمی
 کتاب ansys برای مهندسین جوش

کتاب ansys برای مهندسین جوش

اثر اسلام رنجبر نوده از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب فناوری نانو در صنایع دریایی

کتاب فناوری نانو در صنایع دریایی

اثر حسن قاسمی-هاشم نوروزی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب نانو ساختارهای پلیمری

کتاب نانو ساختارهای پلیمری

اثر ایرج امیری امرایی-فرزاد زاهدی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

اثر سید حمیدرضا شهابی حقیقی-محمدمهدی ارشادی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری

کتاب شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری

اثر مجموعه ی نویسندگان-سید محمدحسین میرباقری از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی اکتشاف

کتاب شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی اکتشاف

اثر اردشیر هزارخانی-بشیر شکوه سلجوقی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب قابلیت اطمینان ، خطا و فاکتورهای انسانی در صنعت برق

کتاب قابلیت اطمینان ، خطا و فاکتورهای انسانی در صنعت برق

اثر بالبر دیلون از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی (جلد 1)

کتاب بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی (جلد 1)

اثر پرویز قدیمی-عباس دشتی منش از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

کتاب آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

اثر مجموعه ی نویسندگان-خسرو اویسی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب اکسید گرافن

کتاب اکسید گرافن

اثر مجموعه ی نویسندگان-جیجون ژائو از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر